Kontakt do fundacji:

Fundacja Cultura Memoriae,
skr. poczt. 971, 00-001 Warszawa,
Tel.: +48 606 157 208,
h.nowakowska(at)culturamemoriae.pl.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby projektów realizowanych przez Fundację Cultura Memoriae jest Fundacja Cultura Memoriae z siedzibą w Warszawie (02-776), przy ul. Nugat 7 lok. 21, dalej zwana „Administratorem”.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych. W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się e-mailowo: daneosobowe@culturamemoriae.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. przeprowadzenia i realizacji projektów, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”;
  2. rozliczeń darowizn i świadczeń, o ile zachodzi taka potrzeba, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. kontaktowania się w ramach statutowych działań Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji projektów, ich rozliczania oraz udzielania odpowiedzi na ewentualne reklamacje, jak również do kontaktu w ramach działań statutowych Administratora. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Projekcie;
  2. do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  3. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.