Regulamin Projektu „Bohaterowie naszej przyszłości”

1

Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Cultura Memoriae (zwana dalej Operatorem) realizuje projekt „Bohaterowie naszej przyszłości”
 2. Projekt jest finansowany przez Fundację PGE.
 3. Projekt „Bohaterowie naszej przyszłości” (zwany dalej Projektem) ma na celu udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego na rzecz Powstańców Warszawskich oraz Ofiar eksperymentów medycznych w obozach koncentracyjnych zwanych dalej Osobami Uprawnionymi.
 4. Przystąpienie do udziału w projekcie oparte jest na całkowitej dobrowolności oraz wolne jest od jakichkolwiek świadczeń zwrotnych na rzecz Fundacji PGE oraz Operatora.
 5. Przez Osoby Uprawnione rozumie się:
  • osoby, które brały udział w walkach powstańczych w Warszawie w okresie od 1 sierpnia 1944 do 2 października 1944 roku w ramach walki z niemieckim okupantem, jako czynni uczestnicy walk lub wspierający walczących, działając w ramach struktur podziemnego państwa Polskiego jako członkowie ruchu oporu, oraz ofiary przymusowych eksperymentów medycznych na ludziach przeprowadzanych w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej.
  • osoby, które zostały bezpośrednio poddane eksperymentom medycznym lub pseudomedycznym w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady w latach 1939-1945. Które w okresie pobytu w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady posiadały obywatelstwo polskie.

do Osób Uprawnionych nie zalicza się małżonków, wstępnych ani zstępnych Osoby Uprawnionej.

2

Składanie wniosków

 1. Osoby Uprawnione posiadają możliwość złożenia wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości co najmniej 850 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) (zwanego dalej Wnioskiem o przyznanie Świadczenia).
 2. Wzór Wniosku o Przyznanie Świadczenia dostępny jest:
  • na stronie internetowej Operatora culturamemoriae.pl
  • na stronie internetowej Fundacji PGE, tj. gkpge.pl/Fundacja
  • na dedykowanej stronie internetowej Operatora powstancy44.pl
  • na wniosek złożony telefonicznie u Operatora pod numerem telefonu 606 157 208.

Wzór Wniosku o Przyznanie Świadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.

 1. Wzór Wniosku o Przyznanie Świadczenia zawiera dane niezbędne do udzielenia wsparcia finansowego, jego wypełnienie jest warunkiem koniecznym do rozpoznania wniosku.
 2. Wnioski o Przyznanie Świadczenia należy składać w terminie do dnia 8 września 2019 r. na adres skr. poczt. 971, 00-001 Warszawa, gdzie decydująca jest data stempla pocztowego. Wnioski mogą zostać odesłane w załączonej do wniosku kopercie lub na koszt Uprawnionego.
 3. Wnioski o Przyznanie Świadczenia podlegają weryfikacji przez Operatora pod kątem spełnienia wymogów formalnych i uprawnień kombatanckich.
 4. Wnioski o Przyznanie Świadczenia nie spełniające wymogów formalnych mogą zostać pozostawione bez rozpoznania i wówczas podlegają niezwłocznemu zniszczeniu.
 5. Wnioski o Przyznanie Świadczenia złożone przez osoby nieuprawnione zostaną pozostawione bez rozpoznania i zostaną niezwłocznie zniszczone.

3

Udzielenie Wsparcia

 1. Operator rozpozna wszystkie prawidłowo złożone Wnioski o Przyznanie Świadczenia według kryteriów określonych w ust. 2 poniżej.

Świadczenie będzie udzielone według następujących kryteriów:

  • wiek Osoby Uprawnionej;
  • liczba osób na stałe zamieszkujących z Osobą Uprawnioną;
 1. Świadczenia zostaną przyznane do wyczerpania środków według kolejności uszeregowanych Wniosków o Przyznanie Świadczenia w oparciu o kryteria z ust. 2.
 2. Decyzja o pozostawieniu Wniosku o Przyznanie Świadczenia bez rozpoznania jak również o udzieleniu czy nieudzieleniu Świadczenia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Operator za pomocą listu poleconego poinformuje Osoby Uprawnione o decyzji w przedmiocie przyznania świadczenia.
 4. Osoby Uprawnione przyjmują do wiadomości i akceptują, że Operator nie gwarantuje ani nie zapewnia, że Świadczenie otrzymają wszystkie osoby, które się o nie zwrócą. Decyzja o udzieleniu Świadczenia jest niezależną decyzją Operatora i żadna z Osób Uprawnionych nie może wysuwać z tego tytułu roszczeń wobec Operatora, Fundacji PGE jej pracowników, współpracowników, wolontariuszy ani osób, które uczestniczą w Projekcie
 5. Świadczenie zostanie przekazane przekazem pocztowym na adres wskazany we wniosku. Koszty przekazu ponosi Operator.

4

Podatki

Osoby Uprawnione, które otrzymają świadczenie, mogą być zobowiązane do zapłaty podatku od darowizn, o ile łączna kwota darowizn uzyskanych w roku podatkowym przekroczy kwoty wynikające z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku „o podatku od spadków i darowizn” (Dz.U. 2017 poz.833 ze zm.)

5

Dane osobowe

 1. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby niniejszego Projektu jest Fundacja Cultura Memoriae z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Nugat 7 lok. 21.
 2. Operator powołał Inspektora Ochrony Danych
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
  • przeprowadzenia i realizacji Projektu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”;
  • rozliczenia darowizny, o ile zachodzi taka potrzeba, zgodnie z § 4 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje oraz kontaktowania się w ramach statutowych działań Operatora, na podstawie art. 6 ust, 1 lit. f) RODO.
 1. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w celu weryfikacji statusu weterana uczestnika Powstania Warszawskiego.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Projektu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, oraz do kontaktu. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte,
 4. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofane zgody oznacza wycofanie udziału w Projekcie;
  • do żądania od Operatora (administratora danych) dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Projekcie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Projekcie.
 2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, data urodzenia, numer telefonu do kontaktu.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 4. Operator (administrator) nie zamierza przetwarzać danych w innym celu niż wskazany w ust, 3 powyżej.
 5. Wnioski o przyznanie świadczenia nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na weryfikację nie będą rozpoznawane i zostaną niezwłocznie zniszczone przez Operatora.

6

Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiana Regulaminu odbędzie się poprzez podanie do wiadomości jego nowej lub zmienionej treści w sposób, w jaki został podany do publicznej wiadomości Regulamin.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu będzie rozstrzygał Operator; wykładnia postanowień Regulaminu dokonana przez Operatora jest ostateczna.
 3. Informacje na temat Projektu można uzyskać również:
  • w drodze telefonicznej pod numerem telefonu 606 157 208 w dni powszednie w godzinach 9.00-18.00
  • e-mailowo pod adresem kontakt@culturamemoriae.pl
  • w zakresie danych osobowych pod adresem osobowe@culturamemoriae.pl z zastrzeżeniem, że Operator nie gwarantuje udzielenia odpowiedzi na każdy z otrzymanych maili.